นโยบายการคืนเงิน

Cancel Policy

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับเปลี่ยนคืนสินค้าทันทีนับจากวันที่รับสินค้าจากผู้ขาย  ในกรณีที่วันที่รับสินค้าไม่ชัดเจนหรือระบุไม่ได้  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์นับจากวันที่ระบุในใบสั่งซื้อสินค้า ตามกรณีต่อไปนี้
1.ในกรณีสินค้ามีความเสียหาย หมดสภาพ เน่าเสีย หรือสินค้ามีความบกพร่องจากกระบวนการผลิต  ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนรับคืนสินค้า
2.ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้า  ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืน  หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่ดี  หรือจัดเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ทำให้สินค้าเกิดการเน่าเสียก่อนการเปลี่ยน , คืน
- สภาพพร้อมขาย หมายถึง สินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และ บรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ในสภาพเดียวกันกับบริษัทฯนำส่งต่อผู้ซื้อ
- บริษัทฯยินดีจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าเดิมกลับมา
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนและคืนสินค้า
ขั้นตอนเปลี่ยนและคืนสินค้า
1.ติดต่อกลับมาที่แผนกQC 02-294-7273 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
2.ท่านต้องส่งสินค้า และหลักฐานใบกำกับภาษี ( Tax Invoice ) พร้อมหน้าเลขที่บัญชีธนาคารมาที่บริษัทฯภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้ติดต่อกลับมา
3.สินค้าที่รับคืนต้อง มีสภาพสมบูรณ์  ไม่เน่าเสีย  และเป็นสินค้าที่ซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น
4.เมื่อท่านได้ดำเนินการตามข้อ 1-3 แล้ว  บริษัทฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบสินค้าและทำเรื่องคืนเงินประมาณ 15 วันทำการ  นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และเอกสารครบถ้วน  โดยจะส่งเงินค่าสินค้าคืนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น
5.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า