November Promotion :โปรโมชั่นพฤศจิกายน ++✨

+ไส้กรอกพริกชูบริค 500 กรัม
โปรโมชั่นพิเศษ ลดเหลือแพ็กละ ฿179.-
+ไส้กรอกมิกซ์กริลล์ 500 กรัม
โปรโมชั่นพิเศษ ลดเหลือแพ็กละ ฿109.-

+ ไส้กรอกเวียนนาหมู TGM 500 กรัม
โปรโมชั่นพิเศษ ลดเหลือแพ็กละ ฿199.-

+ สโมคพ็อคซอสเซส 500 กรัม
โปรโมชั่นพิเศษ ลดเหลือแพ็กละ ฿179.-

+ไส้กรอกเวียนนาไก่ TGM 500 กรัม
โปรโมชั่นพิเศษ ลดเหลือแพ็กละ ฿179.-

+สโมคเบค่อน (คัดพิเศษ) TGM 500 กรัม
โปรโมชั่นพิเศษ ลดเหลือแพ็กละ ฿229.-